SANRIO CHARACTERS

รันรันลูลู

นักเต้นผู้เก่งกาจของทีม

เธอเต้นได้ทุกเพลง และถึงแม้เธอจะกังวลเรื่องรูปร่าง เธอก็อดใจกินของหวานไม่ได้

BIRTHDAY
June 9