SANRIO CHARACTERS

กุเดทามะ

เจ้าไข่ขี้เกียจ

จะต้ม จะทอด หรือกินดิบๆ กุเดทามะก็ยังเป็นเจ้าไข่ขี้เกียจอยู่เสมอ ใครจะไปรู้ไข่ในจานของคุณอาจเป็นเจ้ากุเดทามะก็ได้นะ

BIRTHDAY
?