SANRIO CHARACTERS

โปเชโกะ

เขาชอบออกไปเดินเล่น

หนุ่มน้อยช่างสงสัย ตลก และจุ้นจ้านเป็นบางครั้ง เขาชอบเดินเล่น และกินไอศกรีมรสกล้วย

BIRTHDAY
March 1

APPEARANCES